الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قولنامه ای

درصورتیکه با امضای مبایعه نامه در دفتر املاک اقدام به خریداری ملک نموده باشید باید بدانید طبق قانون معاملات املاک ثبت شده باید به صورت رسمی باشد چرا که در صورت عدم ثبت آن مالکیت آن در دادگاه ها و ادارات دولتی به رسمیت شناخته نمی شود. بنابراین اگر خریدار هستید و معامله‌ ای رابه صورت عادی انجام داده اید بهتر است هرچه زودتر به تنظیم سند رسمی به نام خود اقدام کنید البته به یاد داشته باشید خواسته الزام به سند رسمی ملک فقط نسبت به املاک ثبت شده مطرح است.

دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک همانند سایر دعاوی راجع به املاک در دادگاهی که در محل وقوع ملک است رسیدگی می شود .بنابراین اگر ملک در شهر تهران قرار دارد محل اقامت و یا زندگی خریدار یا فروشنده محل قانونی برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نخواهد بود .

درج تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی در مبایعه نامه

گاهی ممکن است در مبایعه نامه تاریخ مشخصی برای مراجعه ی طرفین به دفترخانه مشخص شده باشد که در آن تاریخ حضور طرفین در دفترخانه حضور پیدا کرده و اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نمایند .یا حتی ممکن است در مبایعه نامه مهلتی برای این موضوع درج نشده باشد که در این صورت هم فروشنده موظف است که به انتقال سند به نام خریدار اقدام نماید.
در صورت عدم درج مهلت در مبایعه نامه تکلیف فروشنده به تنظیم سند رسمی فوری خواهد بود و باید فورا مقدمات تنظیم سند رسمی به نام خریدار را فراهم آورد.

عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا نکرد خریدار چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ در صورت عدم حضور فروشنده در دفتر خانه خریدار ناچار به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مربوطه می باشد.
اگر در مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی‌مهلت و موعدی تعیین شده باشد و فروشنده در دفترخانه حاضر نشده باشد خریدار با گواهی عدم حضور فروشنده که از دفترخانه دریافت می نماید میتواند در دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ملک را درخواست نماید .
در صورتی که در مبایعه نامه مهلت و موعد مشخصی جهت تنظیم سند درج نشده باشد خریدار باید قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اظهارنامه ای برای فروشنده ارسال نماید تا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی او نزد دادگاه پذیرفته شود .

طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

خواهان در این دعوی شخص خریدار می‌باشد اما در صورتیکه فروشنده مالک رسمی ملک نباشد .و ملک را به صورت مبایعه نامه ی عادی از مالک قبلی خریداری نموده باشد باید علاوه بر شخص فروشنده نسبت به مالک رسمی آن هم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمود .

دستور موقت جلوگیری از انتقال ملک

گاهی خریدار نگران این موضوع است که در فرآیند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ،فروشنده به صورت غیر قانونی ملک خریداری شده ی خریدار را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد .دراین حالت خریدار می تواند همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه درخواست دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال ملک را بخواهد .این درخواست به صورت فوری و در مدت زمان کوتاه تر نسبت به دعوای اصلی توسط دادگاه بررسی می‌گردد .این دستور موقت مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری می باشد .این خسارت احتمالی غالبا از مقدار ۱۰درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود .

تاثیر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در الزام به تنظیم سند رسمی

امکان دارد که فروشنده بر خلاف تکلیف قانونی یا قراردادی خود عمل کند و اقدام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ننماید.بنابراین باید همزمان با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز از فروشنده بنماییم .همچنین در صورتی که فروشنده مالیات مربوط به ملک را نپرداخته باشد الزام او به صدور مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیات های موضوع ملک و نیز بدهی های دولتی موضوع ملک را از دادگاه بخواهیم تا بدهی های مالیاتی‌مانع به نتیجه رسیدن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نشود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک در صورت مفقود شدن مبایعه نامه

در صورتی که مبایعه نامه به هر علتی مفقود گردد یا به هر ترتیبی از بین برود و خریدار ملک به آن دسترسی نداشته باشد باید در ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دادخواست اثبات وقوع بیع را مطرح نماید .در این حالت دادگاه ابتدا به دلایل و مستنداتی که خریدار و فروشنده ارائه میکنند رسیدگی می‌نماید و سپس وارد رسیدگی‌به خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.