نحوه شکایت کیفری و حقوقی چک برگشتی

نحوه شکایت از چک برگشتی

دارنده چک می‌تواند برای شکایت از چک برگشتی، به یکی از روش‌های زیر اقدام کند:

شکایت کیفری: دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دادسرا، علیه صادرکننده چک، شکایت کیفری مطرح کند.

شکایت حقوقی: دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، علیه صادرکننده چک، دعوی حقوقی مطرح کند.

توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی یکی از اقدامات قانونی است که دارنده چک می تواند برای وصول وجه چک انجام دهد. در صورتی که چک به هر دلیلی برگشت خورده باشد، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست توقیف اموال صادر کننده چک را بدهد.

شرایط توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی

برای توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی، دارنده چک باید شرایط زیر را داشته باشد:

چک باید در وجه خود دارنده چک یا به حواله او باشد.
چک باید به صورت کامل یا بخشی از آن برگشت خورده باشد.
دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کرده باشد.
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
مراحل توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی

برای توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی، دارنده چک باید مراحل زیر را طی کند:

مراجعه به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
تنظیم دادخواست یا درخواست توقیف اموال
پرداخت هزینه دادرسی یا هزینه اجرایی
ارائه مدارک لازم به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
صدور دستور توقیف اموال توسط دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
اجرای دستور توقیف اموال توسط ضابطان قضایی
مدارک لازم برای توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی

مدارک لازم برای توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی

چک برگشتی
گواهی عدم پرداخت چک
اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده چک
اصل و کپی سند مالکیت صادر کننده چک
اصل و کپی قرارداد یا تعهدنامه بین صادر کننده و دارنده چک

عواقب عدم پرداخت وجه چک برگشتی

در صورتی که صادر کننده چک برگشتی، وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند، علاوه بر توقیف اموال، ممکن است با مجازات های زیر نیز مواجه شود:

محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ چک
محکومیت به حبس تعزیری درجه شش
ممنوعیت از دریافت چک در بانک

توقیف اموال صادر کننده چک برگشتی، یکی از راه های قانونی برای وصول وجه چک است. دارنده چک می تواند با طی مراحل قانونی، اموال صادر کننده چک را توقیف کرده و از طریق مزایده، وجه چک را وصول کند

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

یکی از راه های قانونی برای وصول وجه چک است. در صورتی که چک به هر دلیلی برگشت خورده باشد، دارنده چک می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک را بدهد.

شرایط مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، دارنده چک باید شرایط زیر را داشته باشد:

چک باید در وجه خود دارنده چک یا به حواله او باشد.
چک باید به صورت کامل یا بخشی از آن برگشت خورده باشد.
دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کرده باشد.
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
مراحل مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، دارنده چک باید مراحل زیر را طی کند:

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت صادرکننده چک
تنظیم درخواست صدور اجراییه
پرداخت هزینه اجرایی
ارائه مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک
صدور اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک
اجرای اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک
مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

چک برگشتی
گواهی عدم پرداخت چک
اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده چک
اصل و کپی سند مالکیت صادر کننده چک
اصل و کپی قرارداد یا تعهدنامه بین صادر کننده و دارنده چک
هزینه مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، یکی از راه های قانونی و سریع برای وصول وجه چک است. دارنده چک می تواند با طی مراحل قانونی، وجه چک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک وصول کند.

مزایا و معایب مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

 

مزایا

سرعت بیشتر در وصول وجه چک
امکان توقیف اموال صادر کننده چک

امکان ممنوع الخروجی

معایب:

هزینه بیشتر نسبت به طرح دعوی حقوقی

عدم امکان جلب

امکان رد درخواست صدور اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک

امکان اعتراض صادر کننده چک به اجراییه

در صورتی که دارنده چک با مشکل عدم پرداخت وجه چک مواجه شده باشد، می تواند با توجه به شرایط خود، یکی از راه های قانونی فوق را برای وصول وجه چک انتخاب کند.
مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه، یکی از راه های قانونی برای وصول وجه چک است. در صورتی که چک به هر دلیلی برگشت خورده باشد، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دادخواست مطالبه وجه چک را بدهد.

شرایط مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه، دارنده چک باید شرایط زیر را داشته باشد:

چک باید در وجه خود دارنده چک یا به حواله او باشد.
چک باید به صورت کامل یا بخشی از آن برگشت خورده باشد.
دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کرده باشد.
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
مراحل مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه، دارنده چک باید مراحل زیر را طی کند:

مراجعه به دفتر خدمات قضایی
تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک
پرداخت هزینه دادرسی
ارائه مدارک لازم به دادگاه
صدور حکم توسط دادگاه
اجرای حکم توسط اجرای احکام دادگاه
مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

چک برگشتی
گواهی عدم پرداخت چک
اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده چک
اصل و کپی سند مالکیت صادر کننده چک
اصل و کپی قرارداد یا تعهدنامه بین صادر کننده و دارنده چک
هزینه مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

هزینه مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه عبارتند از:

هزینه دادرسی
هزینه کارشناسی
هزینه اجرای حکم

عواقب عدم پرداخت وجه چک برگشتی

در صورتی که صادر کننده چک برگشتی، وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند، علاوه بر توقیف اموال، ممکن است با مجازات های زیر نیز مواجه شود:

محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ چک
محکومیت به حبس تعزیری درجه شش
ممنوعیت از دریافت چک در بانک ها

مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه، یکی از راه های قانونی و مطمئن برای وصول وجه چک است. دارنده چک می تواند با طی مراحل قانونی، وجه چک را از طریق دادگاه حقوقی وصول کند.

مزایا و معایب مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه

مزایا:

امکان رسیدگی کامل به موضوع توسط دادگاه
امکان اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه
امکان توقیف اموال صادر کننده چک

معایب:

هزینه بیشتر نسبت به مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت
زمانبر بودن فرآیند رسیدگی
در صورتی که دارنده چک با مشکل عدم پرداخت وجه چک مواجه شده باشد، می تواند با توجه به شرایط خود، یکی از راه های قانونی فوق را برای وصول وجه چک انتخاب کند.

تفاوت مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه

مهمترین تفاوت مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه، در مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است. در مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، مرجع صالح برای رسیدگی، اداره ثبت اسناد و املاک است. در مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه حقوقی است.

تفاوت دیگر این دو روش، در هزینه و زمان رسیدگی است. مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، هزینه کمتر و زمان رسیدگی سریع تری نسبت به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه دارد.
مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری، یکی از راه های قانونی برای وصول وجه چک است. در صورتی که چک به هر دلیلی برگشت خورده باشد، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادسرا، شکایت کیفری علیه صادر کننده چک را مطرح کند.

شرایط مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری، دارنده چک باید شرایط زیر را داشته باشد:

چک باید در وجه خود دارنده چک یا به حواله او باشد.
چک باید به صورت کامل یا بخشی از آن برگشت خورده باشد.
دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کرده باشد.
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
مراحل مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری، دارنده چک باید مراحل زیر را طی کند:

مراجعه به دادسرا
تنظیم شکایت کیفری علیه صادر کننده چک
پرداخت هزینه دادرسی
ارائه مدارک لازم به دادسرا
صدور کیفرخواست توسط دادستان
رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری
صدور حکم محکومیت صادر کننده چک
مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

چک برگشتی
گواهی عدم پرداخت چک
اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده چک
اصل و کپی سند مالکیت صادر کننده چک
اصل و کپی قرارداد یا تعهدنامه بین صادر کننده و دارنده چک
هزینه مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

در صورتی که صادر کننده چک برگشتی، وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند، علاوه بر محکومیت به پرداخت وجه چک، ممکن است با مجازات های زیر نیز مواجه شود:

محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ چک
محکومیت به حبس تعزیری درجه شش
ممنوعیت از دریافت چک در بانک ها

مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

، یکی از راه های قانونی و موثر برای وصول وجه چک است. دارنده چک می تواند با طی مراحل قانونی، علاوه بر وصول وجه چک، صادر کننده چک را به مجازات نیز محکوم کند.

مزایا مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری

مزایا:

امکان محکومیت صادر کننده چک به مجازات
امکان توقیف اموال صادر کننده چک

کم هزینه بودن نسبت به سایر روش ها

در صورتی که دارنده چک با مشکل عدم پرداخت وجه چک مواجه شده باشد، می تواند با توجه به شرایط خود، یکی از راه های قانونی فوق را برای وصول وجه چک انتخاب کند.

تفاوت مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی

مهمترین تفاوت مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی، در مجازات صادر کننده چک است. در مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری، صادر کننده چک علاوه بر پرداخت وجه چک، ممکن است به مجازات های کیفری نیز محکوم شود. در مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی، صادر کننده چک تنها به پرداخت وجه چک محکوم می شود.

تفاوت دیگر این دو روش، در زمان رسیدگی است. مطالبه وجه چک از طریق دادگاه کیفری، زمان رسیدگی طولانی تری نسبت به مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.